FÖR GRUNDSKOLAN

Grundskolan

Idag ställs höga krav på lärare och skolledare. Det kommer nya lagar och förordningar om kvalitetsredovisningar, dokumentation, kunskapskrav, närvarohantering och lärande samtidigt som dagens engagerade föräldrar vill ha mer information och en tätare dialog med skolan.

Oavsett om du är lärare, elev, förälder eller skolledare kommer du i SchoolSoft åt allt som rör skolarbetet, var som helst, när som helst. Det enda som krävs är tillgång till Internet. Det gör att det blir enklare för skolan att informera om elevens vardag och ger föräldrarna möjlighet att följa sitt barns utveckling.

SchoolSoft blir en gemensam arena som både personal, elever och föräldrar känner igen sig i. Administration, dokumentation, dialog med hemmet samt ett pedagogiskt stöd samlas på en och samma plats. Detta hjälper skolan att nå sina mål och höja kvaliteten på verksamheten.

Det är lätt att använda SchoolSoft för såväl lärare som elever och föräldrar eftersom programmet är utvecklat med tillgänglighet och användarvänlighet i fokus. SchoolSoft används idag av många kommuner och friskolor, stora som små. Allt detta är ett resultat av ett nära samarbete mellan SchoolSoft och programmets användare. 

Lärarna använder SchoolSoft på samma sätt som de tidigare använde kalendrar, närvarolistor etc. Den stora skillnaden är att de nu har allt samlat på ett och samma ställe och att den tid de lägger ned på administration förkortas avsevärt.  Detta oavsett om det är en F-5 skola eller en 6-9 skola. SchoolSoft har en genomgående logik som gör att programmet är mycket enkelt att hantera.

Skolledarna får en bra överblick av skolans verksamhet. Det är enkelt att jämföra resultat och utvärderingar vilka kan användas som underlag till skolans kvalitetsredovisning.

Föräldrarna får en översikt över barnens skolgång. SchoolSoft ger en samlad inblick i barnens skolvärld vilket gör det lättare att vara en engagerad förälder.

Eleverna får stöd för sin skolverksamhet. På ämnessidorna finns läxor, prov, planeringar, viktiga filer mm.

Kommunikation

SchoolSoft förenklar kommunikationen mellan hem och skola genom att ge elever och föräldrar tillgång till all information som berör just dem, dygnet runt. Programmet är helt webbaserat och kan användas överallt där det finns en dator med internetuppkoppling

Som stöd för kommunikationen finns bland annat:

* Nyheter och kalender

* Internmeddelanden till personal, elever och vårdnadshavare

* Forum

* Enkäter

* Filer och länkar publiceras av personalen till elever och vårdnadshavare

* Stöd för att skriva ut egna grupplistor med relevant information

* Möjlighet att skapa egna grupper och kommunicera med dem

Mejlutskick till vårdnadshavarna med information om det som hänt i SchoolSoft den senaste veckan

* iCalendar-export

Administration

I SchoolSoft finns allt du behöver för administrationen på skolan, från förskolan till sista dagen i år 9.

* Elevregister med möjlig integration mot SPAR som uppdaterar elevernas folkbokföringsuppgifter i systemet

* Vårdnadshavarregister

* Personalregister

* Underlag för kommunfakturering

* Korthantering (busskort, passerkort mm)

* SCB-rapporter

* Nationella prov - Lärarna rapporterar in resultaten av de nationella proven i och administrationspersonalen kan sedan ta ut en komplett rapport och skicka till SCB

* Grupper

* Schema 
  -Möjlighet att bygga eget schema för mindre skolor
  -Bra integrationer mot andra schemasystem bl.a. NovaSchem och TimeEdit

Lärarnas dagliga arbete

Schema

Lärarna ser sitt, andra lärares samt elevernas scheman. 

Planering
Lärarna har all sin planering samlad i SchoolSoft. De kan ha en planering till elever och en till sig själva. De väljer själva om de vill arbeta med lektionsplaneringar, veckoplaneringar eller lite grövre terminsplaneringar. 

Prov/Uppgifter/Resultat/Inlämningsuppgifter
Lärarna kan skapa uppgifter och resultatrapportera. Eleverna och föräldrarna tar del av både uppgifter och resultat redan på sin startsida och via ämnessidorna. Eleverna kan även ladda upp filer till lärarna i samband med uppgiften. Uppgifterna kan analyseras via lärarens Urkund-konto som kan kopplas till SchoolSoft. 

Kursplaner
Skolverkets kursplaner finns möjliga att bryta ned och koppla till uppgifter och planeringar för att på så sätt kunna ta fram en rapport på att man jobbat med alla de olika momenten i det centrala innehållet.

Kunskapskrav/Ämnasmatriser
Genom att skapa en struktur för grundskolans kunskapskrav i SchoolSoft får skolan ett redskap för att hantera elevernas färdigheter, framsteg och bedömning av dessa.

Grupplistor
Lärarna skapar egna, utskriftsbara, grupplistor.

Ämnessidor för elever
På elevens ämnessidor samlas allt som rör eleven i varje ämne. De ser bland annat:
* Uppgifter och resultat
* Kontaktuppgifter till personalen
* Inlämningsuppgifter
* Forum
* Viktiga filer

Portfolioarbeten
Elever och lärare kan ladda upp filer i elevens portfolio. Portfolion är uppbyggd ämnesvis och finns kvar hela elevens skolgång. 

Verksamhetslogg
I verksamhetsloggen kan personalen enkelt lägga upp text och bild för att dokumentera den dagliga verksamheten och presentera den för föräldrar och elever. Ämneslärare kan knyta ett inlägg i loggen till sitt ämne och inlägget kommer då att visas på elevernas ämnessidor. 

Bilder på elever
Bilderna visas på alla ställen där eleven förekommer; vid närvarorapportering, resultatrapportering, betygsrapportering och när lärarna lämnar omdömen i elevdokumenten.

Tidsbokning
Lärarna skapar sina egna bokningar med tider där de kan kalla elever och deras vårdnadshavare till exempelvis utvecklingssamtal.

Närvarohantering

* Lärarna lektionsrapporterar
* Frånvaroanmälningar från vårdnadshavarna
* Statistik går att ta ut på all närvaro och frånvaro, ämnesvis, lektionsvis, årsvis etc.

Elevdokument

Elevdokumenten är ett samlingsord för alla typer av dokumentation kring eleverna i SchoolSoft. Exempelvis utvecklingssamtalsomdömen och IUP:er.

Verktyget är mycket kraftfullt men samtidigt är enkelt att hantera. Skolan skapar själv frågorna utifrån skolverkets kriterier och väljer när lärarna ska kunna arbeta med dem.

Elever, lärare, mentorer och föräldrar har alla möjlighet att lämna omdömen. När alla omdömen lagts in görs en sammanställning som mentorn tar del av. Eleverna och föräldrarna på skolan får möjlighet att kontinuerligt följa studieresultat och utveckling.
Svaren från lärarna kan enkelt överföras till elevens IUP och utgöra ett underlag för det fortsatta arbetet med utvecklingsplanen.

Svaren kan också enkelt jämföras från år till år och blir en naturlig del i skolans kvalitetsarbete.

Det är möjligt att skapa olika sorters elevdokument, bara fantasin sätter stopp: 
* Utvecklingssamtal
* IUP
* Åtgärdsprogram
* Loggbok
* Mfl

Betyg

Betygsättningen hanteras lika enkelt som övriga funktioner i SchoolSoft. Läraren anger betygen i en lista. Betygen skickas sedan direkt till administratören för utskrift och signering.

När betygen är klara publiceras de i SchoolSoft och elever och vårdnadshavare kan titta på de satta betygen.

Färdiga rapporter finns sedan i SchoolSoft och kan skickas vidare till berörda myndigheter.

SchoolSofts betygssystem stödjer även betygssättning för grundsärskolan.

Kösystem

Vårdnadshavare kan ställa sina barn i kö via ett formulär som kopplas till skolans egen hemsida. Vårdnadshavarna uppdaterar själva sina uppgifter och behöver inte kontakta skolan för att ändra kontaktuppgifter. I kön får skolan sedan hjälp med att göra ett urval vid intagning och kan sortera elever på exempelvis syskonförtur och ködatum. När intagningen är klar förs automatiskt aktuella elevers information över till SchoolSoft och konton till elever och vårdnadshavare skapas.

Fritids

Fritidspersonalen får ett enkelt sätt att kommunicera med föräldrar som de kanske inte träffar så ofta och slipper problem med lappar som kommer bort på väg mellan fritids och hem.

I fritids kan vårdnadshavare och/eller personal lägga in elevernas dagliga närvarotider. Utifrån dessa tider kan sedan avdelningspersonalen ta ut närvarolistor. Personalen kan också använda tiderna för att ta fram underlag för schemaläggning av personal i form av tydliga diagram för elevantalets spridning under dagen.

Matsedel

Personalen på skolan skriver in information om måltiderna som serveras på skolan. Elever och vårdnadshavarna ser dagens lunch på sin startsida och kan enkelt skriva ut hela terminens matsedel.