Grundskolan

Fakturaunderlag vårdnadshavare

 

Nu finns funktionalitet för att hantera skolans behov av fakturaunderlag till föräldrarna för barnomsorg och skolbarnomsorg.
 
Adminfliken på elev har kompletterats med ett fält för det avtalspris som gäller för barnet/eleven. Skolan lägger in det priset manuellt. (Det räknas inte ut av systemet). Fakturaunderlaget presenteras på samma sätt som Kommunal ersättnings andra fält enligt samma logik. Denna rapport finns dessutom i xml-format.
 
Uppgifter för den vårdnadshavare som är markerad som folkbokföringsadress för eleven vid rapporttillfället hämtas ur SchoolSoft. Det finns med andra ord ingen historik på det.

Rapport nationella prov (grundskolan)

Det går nu att få ut rapporter på nationella prov på grundskolan. Sedan tidigare har SchoolSoft stöd för att skapa rapporter till SCB över resultaten på de nationella proven. Vad denna nya rapport syftar till är att man från skolan kan ta ut en rapport över resultaten som är mera läsbar och användbar i skolans kvalitetsarbete. Rapporten kan även exporteras.

 
Rapporten är tillgänglig för de lärare som lämnar resultat men då endast i de ämnen och årskurser som läraren lämnar resultat i.
 
Administratören på skolan kan få ut rapporter på samtliga ämnen och årskurser. Rapporterna återfinns under Admin/Grundskolebetyg/Nationella prov. Klicka sedan på Rapport.

Ämnesvarningar

I SchoolSoft finns det möjlighet för ämneslärarna att markera att en elev har fått en ämnesvarning. Detta görs via elevens ämnesmatris. Elev, vårdnadshavare och mentor får automatiskt meddelnade om detta. Mentorn har även en tydlig rapport på vilka elever som har fått en ämnesvarning för att snabbt kunna få en överblick över vilka mentorselever som riskerar att inte nå målen. För mer information se manualen SchoolSoft för personal.

Koppla uppgift till förmåga

Nu finns möjligheten att koppla uppgifter till ämnesmatriserna i SchoolSoft. Läraren bedömer sedan uppgiften utifrån de förmågor som är kopplade till uppgiften. Bedömningen syns sedan på elevens ämnesmatris och kan då fungera som ett stöd när ämnesmatrisen fylls i.

Portfolio

När en elev eller vårdnadshavare (i förskolan) laddar upp ett dokument i sin portfolio kan de välja om de vill skicka ett meddelande till läraren/personalen i aktuellt ämne/aktivitet. Meddelandet kommer till i lärarens inkorg i SchoolSoft.

Om en fil som laddas upp i en elevs portfolio är en jpg-fil (bild) kommer bilden att visas som en miniatyr när portfolion visas. 

Kontakta support@schoolsoft.se om ni inte använder portfolion idag men vill börja göra det. 

Ämnesmatriser

Nu finns de nya ämnesmatriserna med Skolverkets kunskapskrav i SchoolSoft.

Genom att skapa en struktur för grundskolans kunskapskrav i SchoolSoft får skolan ett redskap för att hantera elevernas förmågor, framsteg och bedömning av dessa. Detta i förhållande till dels de nationella kunskapskrav de har att förhålla sig till och dels sina egna.

SchoolSoft tillhandahåller de nationella kunskapskraven för grundskolan samt ger skolan ett stöd för sina egna lokala kunskapskrav. Kunskapskraven är kopplade till ett betygsämne och har en beskrivning av de förmågor eleven ska ha uppnått vid respektive årskurs.

Läraren kommer att kunna arbeta löpande med varje elevs kunskapsmatris per ämne och aktuellt år.

I anslutning till elevens ämnesmatris kan läraren markera de olika stegen med olika färgmarkeringar för att på så sätt visa om förmågan är uppnådd. Till varje kunskapsmatris hör en textruta för lärarens kommentarer och formativa bedömning. Tanken är också att läraren ska kunna markera vilka moment i kursplanen som eleven har arbetat med och bedömningen alltså gäller.

Läs mer om ämnesmatriserna i manualerna SchoolSoft för administratörer och SchoolSoft för personal som du hittar på vår manualsida.

Våra manualer finner du som vanligt genom att klicka på frågetecknet i SchoolSoft och scrolla längst ner på hjälpsidan till länken Klicka här för att komma till SchoolSofts manualer

Kursplaner

Kursplanerna visar det centrala innehållet per ämne och årskurs och är uppdelade i ett antal moment. Som undervisande lärare kan man koppla de olika momenten till uppgifterlektionsplaneringar och veckoplaneringar för att på så sätt kunna ta fram en rapport på att man jobbat med alla de olika momenten i det centrala innehållet.

Kopplingen görs genom att läraren klickar på länken Koppla kursplan när läraren jobbar med uppgifter eller planeringar. Läraren kommer då till ett popup-fönster där momentet kan kopplas till samtliga ämnens kursplaner. Aktuellt ämne är förvalt förutsatt att ämnet är kopplat till ett betygsämne som har en kursplan. Det går att koppla flera moment till en uppgift/planering och det går även att ta bort kopplingar på samma sida.

Lärare ser en rapport över vilka moment som är kopplade till uppgifter och planeringar för en undervisningsgrupp under Undervisning/Kursplan.  Elever och vårdnadshavare ser motsvarande rapport under länken Kursplan på respektive ämnessida.

För att börja använda funktionen, ändra systeminställningen Grundskola: Kursplaner till Ja.
Administratören bör också gå igenom alla ämnen (Admin/Underhåll/Ämnen) och se att de är kopplade till rätt betygsämne.

Observera att momenten kopplas per undervisningsgrupp och inte per elev. Om en elev byter undervisningsgrupp kommer rapporten för eleven visa de moment som är kopplade till elevens nya undervisningsgrupp.

 

Hantering av oanmäld frånvaro

Gemensamt för LGR 11 och GY11 är kravet på att meddela vårdnadshavarna om elevernas oanmälda frånvaro samma dag som den inträffar. Detta i syfte att tidigt fånga upp elevernas frånvaro (se 7 kap. 17§ och 15 kap. 16§ i nya skollagen för mer information).

I SchoolSoft finns möjlighet för skolan att hantera kontakten med vårdnadshavarna och meddela dem om elevernas oanmälda frånvaro. SchoolSoft kan t ex skicka ut e‐post eller sms till vårdnadshavarna samma stund som eleven rapporteras med oanmäld frånvaro, eller så tar föräldrarna del av frånvaron direkt i SchoolSoft.

Meddelandet (e‐post eller sms) innehåller information om att vårdnadshavarna har nya händelser i SchoolSoft som de behöver ta del av. Skolan och vårdnadshavarna ges även möjlighet att ange om detaljer avseende frånvaron ska inkluderas i meddelandet, men ett e‐postmeddelande eller sms är alltid förenat med en risk att andra än den avsedda mottagaren kan ta del av meddelandet.

Under Min profil väljer vårdnadshavarna vilket sätt de vill bli kontaktade på. Vårdnadshavaren kan sedan markerar att de tagit del av informationen om elevens oanmälda frånvaro på SchoolSofts Startsida.

För skolledare, mentorer och elevvårdare finns rapporter över vilka elever som har oanmäld frånvaro, om och på vilket sätt deras vårdnadshavare har blivit kontaktade samt om vårdnadshavarna har tagit del av informationen. Här syns vårdnadshavarnas kontaktuppgifter och rektor/mentor/elevvårdare kan markera om de har varit i kontakt med vårdnadshavarna.

Mer information finns i manualen Hantering av oanmäld frånvaro. Våra manualer hittar du som vanligt genom att klicka på frågetecknet i SchoolSoft, längst ner på hjälpsidan finns en länk till manualsidan.

 

Sidor