Administratörs funktioner

Betygsrapport på toppnivån

Betygsrapporten för grundskolan finns nu på toppnivån för kommunala skolor och friskoleorganisationer. Klicka på GR11 under menyn RAPPORTER

Rapporten visar betygsstatistik för alla elever i kommunen/organisationen fördelat per skola. Det går även att sortera per kön. Statistiken går också att exportera för vidare bearbetning i exempelvis Excel.

För att komma åt rapporten krävs att man har tillgång till toppnivån. 

Ämnesmatriser upp till år 5

För elever upp till skolår 5 kan man nu välja att använda sig av symboler istället för betygsstegen A, C och E i elevernas ämnesmatriser. Detta för att undvika att omdömena blir betygsliknande. 

Aktivera detta genom att gå till Admin/Alternativ/Systeminställningar/ Grundskola: Symboler upp till åk 5 i ämnesmatriser och ändra till Ja.

Observera att symbolerna inte slår igenom på skolans egna steg. 

Nationella prov - grundskolan

Nu är det möjligt att aktivera insamlingen av resultaten på de nationella proven i grundskolan.

  1. Skapa en period för rapportering av Nationella prov. Namnge perioden ”Nationella prov vt-13” eller liknande. Fyll i en beskrivning om du vill.
  2. Sätt upp ett start- och slutdatum för lärarnas möjlighet att rapportera resultaten på de nationella proven.
  3. Om NO/SO för år 6 och 9 ska rapporteras väljer du vilket av NO/SO-ämnena som ska rapporteras. Klicka sedan Spara. Om du har valt fel ämne och lärarna redan har rapporterat resultaten kan du byta ämne och sedan måste lärarna spara sina resultat en gång till.
  4. När perioden är aktiverad ser du en meny med rapporteringarna i de olika ämnena. Här kan du som är administratör fylla i resultaten om inte lärarna själva ska göra det.
  5. Du kan också övervaka rapporteringen via översikten.
  6. När perioden är aktiv på skolan får alla lärare länken Nationella prov under menyn Grundskolebetyg. Enbart de lärare som undervisar elever i nationella prov-ämnen i år 3, år 6 och år 9 har möjlighet att rapportera sina elevers resultat på ämnesproven. Övriga lärare kommer till en tom sida om de klickar på länken.
  7. När lärarna är klara med sina rapporteringar är det viktigt att du som administratör går in på varje ämne och årskurs och klickar på Spara. Detta eftersom det kan finnas elever som inte har ingått i någon grupp men som ändå ska skickas till SCB.
  8. Klicka sedan på Exportfil till SCB (en per årskurs), spara filerna någonstans på datorn och ladda sedan upp dem på SCB's webbsida. Du kan även kopiera informationen till SCBs excelmallar och skicka in.  

 

Kursmatriser

 

Alla kunskapskrav för alla kurser i GY11, som Skolverket har godkänt finns nu i SchoolSoft. Funktionellt så fungerar ämnesmatrisen på samma sätt som det har gjort på grundskolan.

Läraren når kursmatrisen genom att på startsidan under rubriken Kurs genom klicka på Omdöme eller Mina kurser. Läraren klickar sedan på den kurs som hon/han vill bedöma. Därefter klickar läraren på den blå pilen under kolumnen kursmatris och kursmatrisen visas i ett nytt fönster för vald elev. Läraren markerar i matrisen genom att flytta markören till ”röd ram”, gul eller grön. SchoolSoft har ingen teckenförklaring utan det är upp till varje skola att själv bestämma vad de olika färgerna ska stå för.

Koppla matris till uppgift. När läraren skapar en uppgift som ska resultatrapporteras kan hon/han välja att koppla kunskapskrav till uppgiften. När uppgiften är skapad så kan lärarna klicka på länken Hantera färdigheter för och sedan markera de kunskapskrav som ska kopplas till uppgiften. När läraren sedan resultatrapporterar så kan hon/han klicka på den blå pilen i kolumnen Hantera färdigheter och bedöma uppgiften utifrån de kunskapskrav som är kopplade till uppgiften. Dessa markeringar visas sedan i elevens kursmatris.

För att göra bedömningar i kursmatrisen så måste kursen finnas på elevens studieplan samt vara markerad som pågående. Den lärare som kan arbeta med kursmatrisen är den lärare som är uppsatt som betygssättande lärare i elevens studieplan. Läraren kan se kursmatrisen även när kursen är ej påbörjad och avslutad men alltså inte arbeta med den. Då använder läraren menyingången Mina kurser.

Mer information kommer i manualen SchoolSoft för lärare och Kursmatriser

Underlag till SCB för resultat på nationella prov (Gymnasiet)

 

I SchoolSoft finns en export av resultat som kan användas när gymnasiet ska rapportera in resultaten på de nationella proven till SCB. Det finns emellertid data som krävs för rapporten till SCB som inte behandlas i SchoolSoft. I SchoolSoft finns det därför ett ”Underlag till SCB”, där vi presenterar de uppgifter som finns i det format som önskas. Denna rapport är tänkt att, efter viss justering i exempelvis Excel, kunna klippas in i SCBs mall för rapport av Nationella prov.

Gör så här:

1. Skapa en ny uppgiftstyp under ADMIN/ALTERNATIV/Användarkoder/Uppgift: Typ. Döp typen till Nationella prov.

2. Koppla ämnen till skolverkets kurser under ADMIN/UNDERHÅLL/Ämnen. Välj Ändra på något av ämnena som används till nationella prov och koppla det till rätt kurs under rullisten Kurs.

3. Lärarna skapar uppgifter på ”vanligt” sätt med typen Nationella prov där de rapporterar resultaten på de nationella proven.  Om det finns delprov så skapa en uppgift per delprov.

4. Skolans administratör kan sedan ta fram rapporter på de nationella proven under ADMIN/KURS/Rapporter/Rapport resultat. Där filtrerar man på typen Nationella prov.

Om det är flera grupper som ska ingå i underlaget så kan man schemalägga provtillfällena med en grupp dedikerad för detta.

I rapporten ingår:

1.      Personnummer – elevens personnummer

2.      Skolkod – skolans skolkod

3.      Studievägskod – studievägskoden på elevens program

4.      Grupp – klass

5.      Skolår – elevens år

6.      Kurs – kursbeteckningen

7.      Prov - Tom, skolan fyller i

8.      Kursbetyg – Betyget på kursen eller X

9.      Antal terminer – Tom, skolan fyller i

10.  Antal kurstimmar – Tom, admin få hämta uppgifter i sitt schemasystem eller i ADMIN/Scheman/Rapport schemalagda lektioner.

11.  Antal genomförda timmar – Tom, admin få hämta uppgifter i NÄRVARO/Skolrapporter/Undervisning.

12.  Provtillfälle – Tom, skolan fyller i

13.  Sedan kommer en betygskolumn per uppgift. Med andra ord en per delprov.

Alla elever i gruppen ska med oavsett om resultat finns.

Fakturaunderlag vårdnadshavare

 

Nu finns funktionalitet för att hantera skolans behov av fakturaunderlag till föräldrarna för barnomsorg och skolbarnomsorg.
 
Adminfliken på elev har kompletterats med ett fält för det avtalspris som gäller för barnet/eleven. Skolan lägger in det priset manuellt. (Det räknas inte ut av systemet). Fakturaunderlaget presenteras på samma sätt som Kommunal ersättnings andra fält enligt samma logik. Denna rapport finns dessutom i xml-format.
 
Uppgifter för den vårdnadshavare som är markerad som folkbokföringsadress för eleven vid rapporttillfället hämtas ur SchoolSoft. Det finns med andra ord ingen historik på det.

Rapport nationella prov (grundskolan)

Det går nu att få ut rapporter på nationella prov på grundskolan. Sedan tidigare har SchoolSoft stöd för att skapa rapporter till SCB över resultaten på de nationella proven. Vad denna nya rapport syftar till är att man från skolan kan ta ut en rapport över resultaten som är mera läsbar och användbar i skolans kvalitetsarbete. Rapporten kan även exporteras.

 
Rapporten är tillgänglig för de lärare som lämnar resultat men då endast i de ämnen och årskurser som läraren lämnar resultat i.
 
Administratören på skolan kan få ut rapporter på samtliga ämnen och årskurser. Rapporterna återfinns under Admin/Grundskolebetyg/Nationella prov. Klicka sedan på Rapport.

Elevrapporter

I SchoolSoft finns numera möjlighet att ta ut elevrapporter, urvalet av elever kan dels komma från elevfilter och dels från de olika grupper som finns på skolan. Kontakta SchoolSoft support för mer information eller se manualen SchoolSoft för administratörer. 

Kursvarningar

På gymnasiet finns nu möjlighet att skicka kursvarningar och informera om att åtgärdsprogram finns till berörda elever.

Funktionen slås på under Admin/Alternativ/Systeminställningar/Kurs: Använd kursomdöme.

 

Lärarna kan lämna kursvarningar på de pågående kurser där de är angivna som betygssättande lärare. Lärarna hittar kursvarningarna under Omdöme i menyn KURS. Där listas deras kurser sorterade per program. När lärarna klickar Ändra har de precis som tidigare möjlighet att skriva in ett kortare omdöme på eleven. Nu kan de också markera rutan Kursvarning.
 
Kursvarningen genererar en markering i elevens studieplan som syns för alla som har tillgång till studieplanen (elev, vårdnadshavare, mentor, skolledare och elevvårdare). När kursvarningen sparas skickas automatiskt ett meddelande till aktuell elevs-, vårdandshavares- och mentorns inkorg i SchoolSoft med information om att en kursvarning är skapad i kursen. Kursvarningarna visas också för mentorn i den nya menyingång Kursvarning under MENTOR. Där listas alla elever i mentorsgruppen som fått kursvarningar.
 
Markeringen Åtgärdsprogram finns kommer att bli markerad om elevens mentor markerar att åtgärdsprogram är skapat.
 
Elevernas mentorer får också en ny menyingång, Kursvarningar under MENTOR där de kan se kursvarningar, utfärda kursvarningar och även markera att åtgärdsprogram finns.
 
Eleverna som fått kursvarningar listas när mentorn klickar på Kursvarningar. Mentorn kan där välja att markera att ett Åtgärdsprogram är uprättat. Detta kommer då att visas i elevernas studieplan samt under KURS/Omdöme för betygssättande lärare. När markeringen om åtgärdsprogram sparas skickas automatiskt ett meddelande till läraren i kursen.
 
Mentorerna kan också skapa egna kursvarningar i sina mentorselevers alla kurser. Detta gör de genom att välja en mentorselev i rullisten och kryssa i Alla kurser. De får då valet att markera en kursvarning. När kursvarningen sparas skickas automatiskt ett meddelande till aktuell elevs-, vårdandshavares- och lärares inkorg i SchoolSoft med information om att en kursvarning är skapad för kursen.
 
Observera att SchoolSoft enbart har stöd för att informera om att åtgärdsprogram finns. SchoolSoft har inte stöd för själva åtgärdsprogrammet. Förslagsvis kan elevdokumenten i SchoolSoft användas till detta så länge ni inte skriver in några känsliga uppgifter om eleven.
Mer information kommer att finnas i manualen SchoolSoft - personal.

Nya val för utskrifter av etiketter

Som lärare kan man skriva ut etiketter till undervisningsgrupper under menyingången Grupper/Undervisningsgrupper.

Som administratör kan man skriva ut etiketter efter urval under menyingången Admin/Underhåll/Elever. Gör först ett urval via sök-rutan, egna fält eller elevfilter och klicka sedan på Etiketter elever. Då skapas etiketter från urvalet.

Sidor