Gymnasiet

Höstens kursprov

Nu finns höstens kursprov inlagda i SchoolSoft och lärarna kan börja fylla i provdetaljer och provresultat. 

För mer information om hur man gör det, se manualen SchoolSoft för personal, kapitel: Nationella kursprov.

Nyheter i kursmatriserna

Det går nu att redigera kursmatriserna även om kursen är avslutad eller betygsatt. Det innebär att om en lärare är kopplad till kursen via schemat eller står som betygsättande lärare på elevens studieplan så kan läraren uppdatera en elevs kursmatris även om eleven har fått betyg i kursen. Detta används främst om en elev har fått ett F och läser om kursen. Det innebär också att man kan fortsätta jobba i matrisen när administratören förbereder för betygsättning och har markerat kursen som avslutad.

Det går också att välja om skolan ska visa kursmatriserna per stycke (som tidigare) eller per mening. Det innebär att SchoolSoft har delat upp alla skolverkets kursmatriser per mening och att lärarna då markerar med en mening i taget istället för ett helt stycke som tidigare.

Skolan ändrar detta under ADMIN/Alternativ/Systeminställningar/Kurs: Kursmatris, Skolverket indelning. Där kan man välja mellan Stycke och Mening. Förvalt är Stycke.

Om skolan väljer att visa per mening kommer INTE det som tidigare är ifyllt per stycke att visas. Därför kommer det gå att visa matrisen även per stycke i de fall där något finns i fyllt per stycke. Förvalt kommer dock att vara per mening. Om lärarna har börjat markera i matrisen per stycke i en kurs kommer de kunna fortsätta med det. Om skolan väljer att arbeta per mening så är det endast meningsindelning som går att välja i kopplade uppgifter. 

Publiceringsdatum på matriser

Nu går det att sätta ett publiceringsdatum på matriserna. Det innebär att lärarna kan jobba med matriserna utan att det syns för eleverna och kan välja ett datum när matrisen ska visas.

Om ni väljer att inte jobba med publiceringsdatum så kommer alla ändringar att publiceras direkt ut till eleverna precis som tidigare. Det nya för dem blir att de nu kan se när den senaste ändringen skedde.

Läs mer i manualerna Elevdokument - Ämnesmatriser och Kursmatriser

Betygslogg

Skolans administratörer kan se en logg på alla förändringar som är gjorda i betyg.

För grundakolan: Klicka på Betygsändringar i menyn GRUNDSKOLEBETYG.

För gymnasiet: Klicka på Betygsändringar under menyn KURS.

Här listas alla betygsändringar som är gjorda. Det går också att söka på betygsändringar för en viss elev genom att skriva in elevens personnummer eller SchoolSoft-id.

Kursmatriser

 

Alla kunskapskrav för alla kurser i GY11, som Skolverket har godkänt finns nu i SchoolSoft. Funktionellt så fungerar ämnesmatrisen på samma sätt som det har gjort på grundskolan.

Läraren når kursmatrisen genom att på startsidan under rubriken Kurs genom klicka på Omdöme eller Mina kurser. Läraren klickar sedan på den kurs som hon/han vill bedöma. Därefter klickar läraren på den blå pilen under kolumnen kursmatris och kursmatrisen visas i ett nytt fönster för vald elev. Läraren markerar i matrisen genom att flytta markören till ”röd ram”, gul eller grön. SchoolSoft har ingen teckenförklaring utan det är upp till varje skola att själv bestämma vad de olika färgerna ska stå för.

Koppla matris till uppgift. När läraren skapar en uppgift som ska resultatrapporteras kan hon/han välja att koppla kunskapskrav till uppgiften. När uppgiften är skapad så kan lärarna klicka på länken Hantera färdigheter för och sedan markera de kunskapskrav som ska kopplas till uppgiften. När läraren sedan resultatrapporterar så kan hon/han klicka på den blå pilen i kolumnen Hantera färdigheter och bedöma uppgiften utifrån de kunskapskrav som är kopplade till uppgiften. Dessa markeringar visas sedan i elevens kursmatris.

För att göra bedömningar i kursmatrisen så måste kursen finnas på elevens studieplan samt vara markerad som pågående. Den lärare som kan arbeta med kursmatrisen är den lärare som är uppsatt som betygssättande lärare i elevens studieplan. Läraren kan se kursmatrisen även när kursen är ej påbörjad och avslutad men alltså inte arbeta med den. Då använder läraren menyingången Mina kurser.

Mer information kommer i manualen SchoolSoft för lärare och Kursmatriser

Underlag till SCB för resultat på nationella prov (Gymnasiet)

 

I SchoolSoft finns en export av resultat som kan användas när gymnasiet ska rapportera in resultaten på de nationella proven till SCB. Det finns emellertid data som krävs för rapporten till SCB som inte behandlas i SchoolSoft. I SchoolSoft finns det därför ett ”Underlag till SCB”, där vi presenterar de uppgifter som finns i det format som önskas. Denna rapport är tänkt att, efter viss justering i exempelvis Excel, kunna klippas in i SCBs mall för rapport av Nationella prov.

Gör så här:

1. Skapa en ny uppgiftstyp under ADMIN/ALTERNATIV/Användarkoder/Uppgift: Typ. Döp typen till Nationella prov.

2. Koppla ämnen till skolverkets kurser under ADMIN/UNDERHÅLL/Ämnen. Välj Ändra på något av ämnena som används till nationella prov och koppla det till rätt kurs under rullisten Kurs.

3. Lärarna skapar uppgifter på ”vanligt” sätt med typen Nationella prov där de rapporterar resultaten på de nationella proven.  Om det finns delprov så skapa en uppgift per delprov.

4. Skolans administratör kan sedan ta fram rapporter på de nationella proven under ADMIN/KURS/Rapporter/Rapport resultat. Där filtrerar man på typen Nationella prov.

Om det är flera grupper som ska ingå i underlaget så kan man schemalägga provtillfällena med en grupp dedikerad för detta.

I rapporten ingår:

1.      Personnummer – elevens personnummer

2.      Skolkod – skolans skolkod

3.      Studievägskod – studievägskoden på elevens program

4.      Grupp – klass

5.      Skolår – elevens år

6.      Kurs – kursbeteckningen

7.      Prov - Tom, skolan fyller i

8.      Kursbetyg – Betyget på kursen eller X

9.      Antal terminer – Tom, skolan fyller i

10.  Antal kurstimmar – Tom, admin få hämta uppgifter i sitt schemasystem eller i ADMIN/Scheman/Rapport schemalagda lektioner.

11.  Antal genomförda timmar – Tom, admin få hämta uppgifter i NÄRVARO/Skolrapporter/Undervisning.

12.  Provtillfälle – Tom, skolan fyller i

13.  Sedan kommer en betygskolumn per uppgift. Med andra ord en per delprov.

Alla elever i gruppen ska med oavsett om resultat finns.

Kursvarningar

På gymnasiet finns nu möjlighet att skicka kursvarningar och informera om att åtgärdsprogram finns till berörda elever.

Funktionen slås på under Admin/Alternativ/Systeminställningar/Kurs: Använd kursomdöme.

 

Lärarna kan lämna kursvarningar på de pågående kurser där de är angivna som betygssättande lärare. Lärarna hittar kursvarningarna under Omdöme i menyn KURS. Där listas deras kurser sorterade per program. När lärarna klickar Ändra har de precis som tidigare möjlighet att skriva in ett kortare omdöme på eleven. Nu kan de också markera rutan Kursvarning.
 
Kursvarningen genererar en markering i elevens studieplan som syns för alla som har tillgång till studieplanen (elev, vårdnadshavare, mentor, skolledare och elevvårdare). När kursvarningen sparas skickas automatiskt ett meddelande till aktuell elevs-, vårdandshavares- och mentorns inkorg i SchoolSoft med information om att en kursvarning är skapad i kursen. Kursvarningarna visas också för mentorn i den nya menyingång Kursvarning under MENTOR. Där listas alla elever i mentorsgruppen som fått kursvarningar.
 
Markeringen Åtgärdsprogram finns kommer att bli markerad om elevens mentor markerar att åtgärdsprogram är skapat.
 
Elevernas mentorer får också en ny menyingång, Kursvarningar under MENTOR där de kan se kursvarningar, utfärda kursvarningar och även markera att åtgärdsprogram finns.
 
Eleverna som fått kursvarningar listas när mentorn klickar på Kursvarningar. Mentorn kan där välja att markera att ett Åtgärdsprogram är uprättat. Detta kommer då att visas i elevernas studieplan samt under KURS/Omdöme för betygssättande lärare. När markeringen om åtgärdsprogram sparas skickas automatiskt ett meddelande till läraren i kursen.
 
Mentorerna kan också skapa egna kursvarningar i sina mentorselevers alla kurser. Detta gör de genom att välja en mentorselev i rullisten och kryssa i Alla kurser. De får då valet att markera en kursvarning. När kursvarningen sparas skickas automatiskt ett meddelande till aktuell elevs-, vårdandshavares- och lärares inkorg i SchoolSoft med information om att en kursvarning är skapad för kursen.
 
Observera att SchoolSoft enbart har stöd för att informera om att åtgärdsprogram finns. SchoolSoft har inte stöd för själva åtgärdsprogrammet. Förslagsvis kan elevdokumenten i SchoolSoft användas till detta så länge ni inte skriver in några känsliga uppgifter om eleven.
Mer information kommer att finnas i manualen SchoolSoft - personal.

Program, studieplaner och kurser

Status - Filtrerar på kursens status och kan visa Alla eller per status.
Inaktiva - Markerad så visas även de kurser som är inaktiva i studieplanerna.
Betygsatta - Markerad så visas även de kurser som är betygsatta.
Startdatum - Här kan man ange om man vill ha ett urval på kurser med ett visst startdatum. Det går att söka på alla kurser som startade efter ett visst datum, innan ett visst datum eller i ettdatumintervall.
Slutdatum - Fungerar som Startdatum men gäller för slutdatum.
Betygssättande lärare - Om ingen betygssättande lärare är vald så visas samtliga kurser, annars visas enbart de kurser där vald lärare är uppsatt som betygssättande lärare.
Program och grupp - Skapar ett urval där båda villkoren uppfylls.
Schemalagd - Markerad visas endast de elever som har kursen i sitt schema. Detta förutsätter att kursen är kopplad till ett ämne.
- I filterurvalet kan man välja att lägga till kursen på elever som finns i urvalet men som inte har kursen på sin studieplan.

Rapportkurser under Program skapar en rapport för de kurser som ligger direkt på programmen som exempelvis inte har någon kursansvarig, som ska avslutas ett visst datum, med en viss kategori med mera. Detta för att kunna få en överblick på kurser som ska avslutas, behöver en kursansvarig etc.

Betygskatalogerna kan filtreras så att utskrifterna görs enbart på elever i en vald årskurs. Man kan också välja att skriva ut betygskatalogerna per kurs i stället för per program och kurs.

I betygskataloger på Komvux kan en filtrering göras så att katalogerna skrivs ut enbart för elever i en vald kommun.

Hantering av oanmäld frånvaro

Gemensamt för LGR 11 och GY11 är kravet på att meddela vårdnadshavarna om elevernas oanmälda frånvaro samma dag som den inträffar. Detta i syfte att tidigt fånga upp elevernas frånvaro (se 7 kap. 17§ och 15 kap. 16§ i nya skollagen för mer information).

I SchoolSoft finns möjlighet för skolan att hantera kontakten med vårdnadshavarna och meddela dem om elevernas oanmälda frånvaro. SchoolSoft kan t ex skicka ut e‐post eller sms till vårdnadshavarna samma stund som eleven rapporteras med oanmäld frånvaro, eller så tar föräldrarna del av frånvaron direkt i SchoolSoft.

Meddelandet (e‐post eller sms) innehåller information om att vårdnadshavarna har nya händelser i SchoolSoft som de behöver ta del av. Skolan och vårdnadshavarna ges även möjlighet att ange om detaljer avseende frånvaron ska inkluderas i meddelandet, men ett e‐postmeddelande eller sms är alltid förenat med en risk att andra än den avsedda mottagaren kan ta del av meddelandet.

Under Min profil väljer vårdnadshavarna vilket sätt de vill bli kontaktade på. Vårdnadshavaren kan sedan markerar att de tagit del av informationen om elevens oanmälda frånvaro på SchoolSofts Startsida.

För skolledare, mentorer och elevvårdare finns rapporter över vilka elever som har oanmäld frånvaro, om och på vilket sätt deras vårdnadshavare har blivit kontaktade samt om vårdnadshavarna har tagit del av informationen. Här syns vårdnadshavarnas kontaktuppgifter och rektor/mentor/elevvårdare kan markera om de har varit i kontakt med vårdnadshavarna.

Mer information finns i manualen Hantering av oanmäld frånvaro. Våra manualer hittar du som vanligt genom att klicka på frågetecknet i SchoolSoft, längst ner på hjälpsidan finns en länk till manualsidan.

 

Sidor