FÖR SKOLLEDNING

För skolledare

En öppen och mer tillgänglig skola för lärare, elever och föräldrar behöver inte betyda ökade kostnader. Tvärtom.

Många skolor kämpar med att lösa problemet med den bristande kommunikationen mellan hem och skola. Skolverket menar att just bristen på öppenhet och svårigheten att upprätthålla en enkel kommunikation, är ett tungt vägande skäl till att allt fler elever går ut grundskolan med ofullständiga betyg.

SchoolSoft erbjuder webbaserade lösningar som underlättar dokumentation och administration för läraren, som får all info samlad på ett ställe. Lösningen innebär att det blir enklare för läraren att informera om elevens vardag och ge föräldrarna möjlighet att kontinuerligt följa elevens utveckling. Skolan behöver inte avsätta extra resurser, utan både elever och föräldrar söker informationen via internet på egen hand. Skolan hålls öppen dygnet runt – utan att det behövs tillföras stora resurser.  Produkten är utvecklad tillsammans med skolledare och lärare i Sverige och används idag av flera kommuner.

Fördelar som SchoolSoft kan ge din skola i arbetet med till exempel IUP och utvecklingssamtal:

• Föräldrar och elever kommer bättre förberedda till utvecklingssamtalet eftersom de får tillgång till allt material i förväg.

• Mentorn har hela tiden kontroll över vilka omdömen som har lämnats in både från ämneslärarna och från eleven.

• Eleverna kan kontinuerligt återkoppla till och arbeta med de mål de sätter upp i den individuella utvecklingsplanen.

• Skolledaren kan kontinuerligt följa upp att det finns individuella utvecklingsplaner för varje elev.

• Arbetet med utvecklingssamtal förenklas och tar kortare tid.

• Skolledningen kan få fram en översikt över hur eleverna presterat mot uppsatta mål.

• De individuella utvecklingsplanerna arkiveras. Elever och mentorer kan gå tillbaka och följa upp gamla planer.

• Läraren får möjlighet att arbeta med utvecklingssamtal och IUP på ett professionellt sätt, vilket ökar skolans status.

 

Ladda ner produktblad